BNN REBEL O1 GREEN polobot.otevř. ZY06010090
Varianty