zátky HL LASER LITE 35dB vlákno VK12010008
Varianty