BREMEN WINTER 11 ruk.hov. zimní VK01060130
Varianty