MERCEDES-S 10,5 ruk.hov.nábytk./BA VK01010070
Varianty