ELTON 10.5 ruk.hov.štíp.BA /EIDER/ VK01010061
Varianty