GINO 10 ruk.hov.štíp.BA /GULL/ VK01010035
Varianty