S778 bunda Hi-Viz or.nehořl.antist. PW03010083
Varianty