S773 bunda Hi-Viz or.nehořl.antist. PW03010081
Varianty