SCAUP 10" ruk. 5prst. 250 st.C --01050020
Varianty