PALAWAN 11 ruk.NYLON ÚP./LATEX --01040304
Varianty