PALAWAN 10 ruk.NYLON ÚP./LATEX --01040303
Varianty