PALAWAN 09 ruk.NYLON ÚP./LATEX --01040302
Varianty