PALAWAN 08 ruk.NYLON ÚP./LATEX --01040301
Varianty