PALAWAN 07 ruk.NYLON ÚP./LATEX --01040300
Varianty